Listen Live

Program Schedule
Time Programs Presenters
04:55 – 06:00 जिवन दर्शन
06:00 – 06:30 साँझा खबर
06:30 – 07:00 सोसाइटी समाचार
07:00 – 07:14 शुभारम्भ
07:15 – 07:29 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 07:59 विकासको बाटो
08:00 – 08:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
08:10 – 09:00 शिक्षा र स्वास्थ्य
09:00 – 09:14 नेपाल खबर
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 Music Express
10:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
10:10 – 10:59 देउराली
11:00 – 11:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
11:10 – 11:59 पिरतीका जाल
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 हिन्दी गितहरु
13:00 – 13:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
13:10 – 13:59 उकाली ओराली
14:00 – 14:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
14:10 – 14:59 मिनिबाइबल क्लेज र जिबनको रोटी
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 मित्रताको साइनो
16:00 – 16:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
16:10 – 16:59 लोक बजार
17:00 – 17:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
17:10 – 17:59 गोधुली साँझ
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 बिज्ञापन तथा सन्देश
18:30 – 18:59 सोसाइटी समाचार
19:00 – 19:30 कृषक आवाज
19:30 – 19:59 साँझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:44 बिज्ञापन तथा सन्देश
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 21:59 साँझा सवाल
22:00 – 22:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
22:10 – 22:59 मेरो कथा
23:00 – 23:15 प्रशारण सेवा समाप्त
Time Programs Presenters
04:55 – 05:59 जिवन दर्शन
06:00 – 06:29 साँझा खबर
06:29 – 06:59 सोसाइटी समाचार
07:00 – 07:14 शुभारम्भ
07:15 – 07:29 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 07:59 बिज्ञापन तथा सन्देश
08:00 – 08:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
08:10 – 08:59 कारोबार
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 Music Express
10:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
10:10 – 10:59 देउराली
11:00 – 11:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
11:10 – 11:59 पिरतीका जाल
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 हिन्दी गितहरु
13:00 – 13:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
13:10 – 13:59 उकाली ओराली
14:00 – 14:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
14:10 – 14:59 मिनिबाइबल क्लेज र जिबनको रोटी
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 मेरो कथा
16:00 – 16:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
16:10 – 16:59 लोक बजार
17:00 – 17:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
17:10 – 17:59 गोधुली साँझ
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 बिज्ञापन तथा सन्देश
18:30 – 18:59 सोसाइटी समाचार
19:00 – 19:30 शिक्षा सम्बाद
19:30 – 19:59 साँझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:44 बिज्ञापन तथा सन्देश
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 21:59 I Heat It & I Love It
22:00 – 22:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
22:10 – 22:59 संगित लहर
23:00 – 23:15 प्रशारण सेवा समाप्त
Time Programs Presenters
04:55 – 05:59 जिवन दर्शन
06:00 – 06:30 साँझा खबर
06:30 – 06:59 सोसाइटी समाचार
07:00 – 07:14 शुभारम्भ
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 07:59 बिज्ञापन तथा सन्देश
08:00 – 08:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
08:10 – 08:59 देश प्रदेश
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 Music Express
10:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
10:10 – 10:59 देउराली
11:00 – 11:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
11:10 – 11:59 पिरतीका जाल
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 हिन्दी गितहरु
13:00 – 13:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
13:10 – 13:59 उकाली ओराली
14:00 – 14:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
14:10 – 14:59 मिनिबाइबल क्लेज र जिबनको रोटी
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 प्रतिभाको पहिचान
16:00 – 16:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
16:10 – 16:59 लोक बजार
17:00 – 17:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
17:10 – 17:59 गोधुली साँझ
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 बिज्ञापन तथा सन्देश
18:30 – 18:59 सोसाइटी समाचार
19:00 – 19:30 नेपाली सैनिक कार्यक्रम
19:30 – 19:59 साँझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:44 बिज्ञापन तथा सन्देश
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 21:59 श्रुति सम्बेग
22:00 – 22:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
22:10 – 22:59 संगित लहर
23:00 – 23:15 प्रशारण सेवा समाप्त
Time Programs Presenters
04:55 – 05:59 जिवन दर्शन
06:00 – 06:30 साँझा खबर
06:30 – 06:59 सोसाइटी समाचार
07:00 – 07:15 शुभारम्भ
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 07:59 बिज्ञापन तथा सन्देश
08:00 – 08:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
08:10 – 08:59 बिज्ञापन तथा सन्देश
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 Music express
10:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
10:10 – 10:59 देउराली
11:00 – 11:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
11:10 – 11:59 पिरतीका जाल
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 हिन्दी गितहरु
13:00 – 13:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
13:10 – 13:59 उकाली ओराली
14:00 – 14:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
14:10 – 14:59 मिनिबाइबल क्लेज र जिबनको रोटी
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 म्युजिक अन्ताक्छ्री
16:00 – 16:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
16:10 – 16:59 लोक बजार
17:00 – 17:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
17:10 – 17:59 गोधुली साँझ
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:29 बिज्ञापन तथा सन्देश
18:30 – 18:59 सोसाइटी समाचार
19:00 – 19:30 न्यायका लागि पैरवी
19:30 – 19:59 साँझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:44 बिज्ञापन तथा सन्देश
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 21:59 Raat Hirdam
22:00 – 22:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
22:10 – 22:59 संगित लहर
23:00 – 23:15 प्रशारण सेवा समाप्त
Time Programs Presenters
04:55 – 05:59 जिवन दर्शन
06:00 – 06:30 साँझा खबर
06:30 – 06:59 सोसाइटी समाचार
07:00 – 07:15 शुभारम्भ
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 07:59 न्यायका लागि पैरवी
08:00 – 08:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
08:10 – 08:59 समय सन्दर्भ
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 Music Express
10:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
10:10 – 10:59 देउराली
11:00 – 11:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
11:10 – 11:59 पिरतीका जाल
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 हिन्दी गितहरु
13:00 – 13:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
13:10 – 13:59 उकाली ओराली
14:00 – 14:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
14:10 – 14:59 मिनिबाइबल क्लेज र जिबनको रोटी
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 ल तपाइ गाउनुहोस
16:00 – 16:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
16:10 – 16:59 लोक बजार
17:00 – 17:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
17:10 – 17:59 गोधुली साँझ
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:29 बिज्ञापन तथा सन्देश
18:30 – 18:59 सोसाइटी समाचार
19:00 – 19:30 नेपाल प्रहरी कार्यक्रम
19:30 – 19:59 साँझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:44 बिज्ञापन तथा सन्देश
20:44 – 21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 21:59 समय सन्दर्भ
22:00 – 22:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
22:10 – 22:59 संगित लहर
23:00 – 23:15 प्रशारण सेवा समाप्त
Time Programs Presenters
04:55 – 05:59 जिवन दर्शन
06:00 – 06:30 साँझा खबर
06:30 – 06:59 सोसाइटी समाचार
07:00 – 07:15 शुभारम्भ
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 07:59 बिज्ञापन तथा सन्देश
08:00 – 08:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
08:10 – 08:59 नेपाल चौतरी
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 MUSIC EXPRESS
10:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
10:10 – 10:59 देउराली
11:00 – 11:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
11:10 – 11:59 पिरतीका जाल
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 हिन्दी गितहरु
13:00 – 13:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
13:10 – 13:59 उकाली ओराली
14:00 – 14:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
14:10 – 14:59 मिनिबाइबल क्लेज र जिबनको रोटी
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 प्रतिभाको पहिचान
16:00 – 16:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
16:10 – 16:59 लोक बजार
17:00 – 17:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
17:10 – 17:59 गोधुली साँझ
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:29 बिज्ञापन तथा सन्देश
18:30 – 18:59 सोसाइटी समाचार
19:00 – 19:29 खाद्यअधिकार हाम्रो सरोकार
19:30 – 19:59 साँझा खबर
20:00 – 20:29 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:44 बिज्ञापन तथा सन्देश
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 21:59 मनको आवाज
22:00 – 22:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
22:10 – 22:59 संगित लहर
23:00 – 23:15 प्रशारण सेवा समाप्त
Time Programs Presenters
04:55 – 06:00 जिवन दर्शन
06:00 – 06:30 साँझा खबर
06:30 – 07:00 सोसाइटी समाचार
07:00 – 07:14 शुभारम्भ
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 07:59 बिज्ञापन तथा सन्देश
08:00 – 08:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
08:10 – 08:59 मैसरी सुनाखरी
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 Music Express
10:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
10:10 – 10:59 देउराली
11:00 – 10:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
11:10 – 11:59 पिरतीका जाल
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 Quiz Contest
13:00 – 13:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
13:10 – 13:59 उकाली ओराली
14:00 – 14:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
14:10 – 14:59 मिनिबाइबल क्लेज र जिबनको रोटी
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 15:59 Raat Hirdam
16:00 – 16:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
16:10 – 16:59 साथीसंग मनका कुरा
17:00 – 17:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
17:10 – 17:59 कलिलास्वरहरु
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 बिज्ञापन तथा सन्देश
18:30 – 18:59 सोसाइटी समाचार
19:00 – 19:29 बिज्ञापन तथा सन्देश
19:30 – 19:59 साँझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:45 बिज्ञापन तथा सन्देश
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 21:59 सहयोगी हातहरु
22:00 – 22:10 सोसाइटी तीब्र समाचार
22:10 – 22:59 संगित लहर
23:00 – 23:15 प्रशारण सेवा समाप्त
On Air
सोसाइटी तीब्र समाचार
Time: 11:00
Up Next
पिरतीका जाल
Time: 11:10
बिज्ञापन